УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

23.02.2021

За да отговарят на условията фирмите трябва да:

- Oтговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, т.е. трябва да имат средносписъчен брой на персонала, по-голям от 10 и по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
-   Са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
- Са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
-  Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв. Максималният размер на помощта за индивидуален кандидат е 50 000 лв. като допустими разходи са за персонал и за суровини, материали, консумативи и външни услуги.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени