Какво следва след подписване на договора за безвъзмездно финансиране?

12.08.2020

След като бъде подписан договор по програма за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, трябва да се попълнят и подадат документите по процедурата (ръководството можете да изтеглите от тук, а инструкция относно отчитането от тук).

Бенефициентите са длъжни да представят пред УО отчет за изпълнението по проекта в срок от един месец от края му. Към отчета се прилагат разходооправдателни и платежни документи, с които удостоверяват неговото изпълнение, като всяко закъснение трябва да бъде придружено с писмено обяснение и УО има правото да не приеме обяснението, ако то е неоснователно.

Финалният отчет обхваща периода от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ до крайният срок за неговото изпълнение, независимо, че в него са включени разходи преди този период и съдържа информация за реализираните по време на проекта дейности и извършени разходи.

За всеки отчетен разход по проекта следва да бъдат представени първични счетоводни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност. Документите следва задължително да съдържат номера на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ. За разходооправдателни документи, които са издадени преди датата на сключване на АДБФП, бенефициентите следва да декларират/потвърдят в писмен вид към съответния документ, че разходът е в изпълнение на процедура  BG16RFOP002-2.073. В случай, че разходите са осчетоводени в обособени аналитични сметки по проекта, то във вътрешно фирмените документи може да не се упоменава изрично договора за безвъзмездна финансова помощ.

Всеки един първичен счетоводен документ трябва да бъде придружен и от документи, доказващи извършените плащания – фискален бон или платежно нареждане, заверено от банката-наредител/банково извлечение от сметката на бенефициента. Ако платежните нареждания са от система за електронно банкиране, същите задължително следва да съдържат референтен номер и дата и час на извършената банковата операция,съответно заверка не се изисква.

Ако се установят недопустими за финансиране разходи, при проверка на представения финален отчет бенефициентът ще бъде уведомен за вида и размера на недопустимия разход. В тази връзка по преценка и възможност, бенефициентите могат да представят допълнително документи, които отговарят на условията за допустимост и касаят друг вид разходи до размера на предоставената безвъзмездна помощ. При представяне на разходооправдателни документи на по-висока стойност от предоставената безвъзмездна помощ, при подаване на финалния отчет, бенефициентите следва да отчететат разходи до размера на договорената безвъзмездна помощ.

Когато се упражняват едновременно дейности в недопустими и допустими сектори по конкретна процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като бенефициентите следва да водят отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по съответната процедура.


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени