Проект: BG16RFOP002-2.073-2841

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на Сметка БГ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Сметка БГ ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско финансиране и 1 500 лева национално финансиране.

Бенефициент: Сметка БГ ЕООД
Административен адрес: Русе, Васил Петлешков, номер 31, офис 3
Адрес на изпълнение на проекта: Русе, Васил Петлешков, 25
ЕИК: 202273900

Процент на съфинансиране: 0 %
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %


Начало:
06.07.2020 г.
Край:
06.10.2020 г.

 

© 2020 SmetkaBG Всички права запазени