Най-важното за електронния подпис (КЕП)

11.05.2020

Какво е електронен подпис

Електронният подпис е средство, чрез което се подписват документи в електронна форма. С подписването на електронния документ подписващият се идентифицира и съдържащата се в документа информация се защитава от последващи промени. Електронен подпис може да бъде издаден на физически и на юридически лица.

Приложение на електронният подпис

Има 2 вида електронни подписи- усъвършенстван електронен подпис (УЕП) и квалифициран електронен подпис (КЕП).

КЕП позволява използването на редица електронни услуги, предоставяни от държавните администрации (напр. регистрация на дружество, вписване на обстоятелства относно вече учредено дружество, издаване на удостоверение за актуално състояние, подаване на проектно предложение за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, издаване на свидетелство за съдимост и др.) и прави възможен електронен обмен на документи с тях. Квалифицираният електронен подпис има значението на саморъчен подпис в отношенията с всички кореспонденти.

Електронният подпис не може да бъде използван:

  • при сделки, за които законът изисква документът да е в специална форма – напр. да има нотариална заверка, да е във формата на нотариален акт, да е саморъчно написан, да е съставен в присъствието на свидетели или на длъжностни лица и др.;
  • когато държането на документа или на екземпляр от него има правно значение (напр. ценни книги на приносител, запис на заповед и др.).

 

От къде да си извадите КЕП

Той може да бъде издаден само от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги като Инфонотъри, StampIt, B-Trust. Ориентировъчни цени на услугата, включващи смарт-карта и четец към нея:

  • КЕП за ФЛ за 1г- около 40лв
  • КЕП за ФЛ за 3г- около 60лв
  • КЕП за ЮЛ за 1г- около 75лв
  • КЕП за ЮЛ за 3г- около 155лв

Ние ще Ви насочим към най-удобното за Вас място за издаване на КЕП.

За повече информация: тел. 0886211617 или ни пишете на сайта ни или в нашата Facebook страница.

Източник: Министерство на икономиката


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени