От 3000 до 10 000лв безвъзмездна финансова помощ за микро и малки предприятия

07.05.2020

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева. Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 и ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За да отговарят на условията фирмите трябва да са:

  1. регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители
  2. регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.
  3. извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони
  4. регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност
  5. Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.
  6. Да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО

 

NB! Заявената безвъзмездна финансова помощ е с минимален размер 3000лв и максимален- 10000лв и не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

Срокът за кандидатстване е 30 дни, а срокът на изпълнение е 3 месеца.

 

Допустими разходи са: разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

ЩЕ БЪДАТ ОДОБРЕНИ САМО кандидатите, които отговарят на условията по реда на подаването до изчерпване на финансовия ресурс.


© 2020 SmetkaBG Всички права запазени